หน้าหลัก > ประกาศ > คำสั่ง > คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2560
คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2560

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-05 16:19:36

เลขที่เรื่องวันที่
4854.1/2560
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เพื่อจัดอบรมโครงการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
26 ธ.ค. 60
4639/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
12 ธ.ค. 60
4620.1/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม หนังสือราชการ ระเบียบงานสารบรรณ และการใช้งานระบบ SSRU e-office
8 ธ.ค. 60
4601.1/2560
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
7 ธ.ค. 60
4549.1/2560
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานโครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
1 ธ.ค. 60
4486.1/2560
ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
28 พ.ย. 60
4403.1/2560
ให้บุคลากรสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
21 พ.ย. 60
4395.1/2560
ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
21 พ.ย. 60
4240.1/2560
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
8 พ.ย. 60
4116.1/2560
ให้บุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ไปช่วยราชการชั่วคราว
31 ต.ค. 60
3996.1/2560
ย้ายหน่วยงานการปฏิบัติงานบุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
22 ต.ค. 60
3995/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (U-Rankings) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
20 ต.ค. 60
3945/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18 ต.ค. 60
3944/2560
แต่งตั้งอนุศาสกประจำหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18 ต.ค. 60
3925.1/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะอนุกรรมการเก็บรักษาเงิน ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
17 ต.ค. 60
3906.1/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมโครงการลอยกระทงอนุรักษ์และประเพณีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
16 ต.ค. 60
3771.1/2560
ให้บุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ไปช่วยราชการชั่วคราว
4 ต.ค. 60
3697.4/2560
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
2 ต.ค. 60
3674.1/2560
ให้บุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปราชการ
28 ก.ย. 60
3641/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
27 ก.ย. 60
3408.1/2560
ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
11 ก.ย. 60
3386.1/2560
ย้ายหน่วยงานการปฏิบัติงานบุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
11 ก.ย. 60
3372.1/2560
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
9 ก.ย. 60
3341/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
6 ก.ย. 60
3287.1/2560
ให้บุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ไปช่วยราชการชั่วคราว
1 ก.ย. 60
3243.1/2560
ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
30 ส.ค. 60
3084.1/2560
อนุมัติให้บุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปราชการชั่วคราว
20 ส.ค. 60
2915/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการรับ เปิดซอง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล ให้เช่าพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์อาหาร
7 ส.ค. 60
2877.1/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลากร ระยะ ๕ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับหน่วยงาน
6 ส.ค. 60
2874.1/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลากร ระยะ ๕ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับหน่วยงาน
6 ส.ค. 60
2844.6/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
3 ส.ค. 60
2844.5/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
3 ส.ค. 60
2844.4/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
3 ส.ค. 60
2844.3/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3 ส.ค. 60
2844.2/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
3 ส.ค. 60
2844.1/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3 ส.ค. 60
2764/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
27 ก.ค. 60
2735.1/2560
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
27 ก.ค. 60
2696.1/2560
ให้บุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปราชการ
25 ก.ค. 60
2672.1/2560
แต่งตั้งคณะกรรมรับ เปิดซอง และคณะกรรมพิจารณาผลการประมูล ให้เช่าพื้นที่ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา
24 ก.ค. 60
2642.1/2560
ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
21 ก.ค. 60
2635.1/2560
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปราชการ
21 ก.ค. 60
2520/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการรับ เปิดซอง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล ให้เช่าพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์อาหาร
12 ก.ค. 60
2511.1/2560
ให้บุคลากรสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
12 ก.ค. 60
2510.1/2560
ให้บุคลากรฝ่ายกิจการพิเศษปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
12 ก.ค. 60
2489.1/2560
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปราชการ
11 ก.ค. 60
2453.1/2560
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปราชการ
7 ก.ค. 60
2356.1/2560
แต่งตั้งรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
29 มิ.ย. 60
2224.2/2560
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
21 มิ.ย. 60
2224.1/2560
เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และยกเลิกตำแหน่งมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมของบุคลากร ในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
21 มิ.ย. 60
2133.1/2560
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
15 มิ.ย. 60
2104/2560
ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
13 มิ.ย. 60
1801/2560
แต่งตั้งอนุศาสกประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
19 พ.ค. 60
1583/2560
ให้บุคลากรฝ่ายกิจการพิเศษปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
1 พ.ค. 60
1582/2560
ให้บุคลากรสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
1 พ.ค. 60
1485.1/2560
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
24 เม.ย. 60
1024/2560
มอบหมายอำนาจหน้าที่ ให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามในการบริหารงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่องานบริการ (Service Mind)
14 มี.ค. 60
995.1/2560
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปราชการ
10 มี.ค. 60
921/2560
อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
7 มี.ค. 60
834.1/2560
อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
1 มี.ค. 60
820.1/2560
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงาน และย้ายหน่วยงานการปฏิบัติงาน ของพนักงานในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
28 ก.พ. 60
772/2560
อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
24 ก.พ. 60
688/2560
อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
20 ก.พ. 60
548.1/2560
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
8 ก.พ. 60
540/2560
อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
7 ก.พ. 60
493.1/2560
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ
5 ก.พ. 60
97/2560
อนุญาตให้อาจารย์เดินทางไปราชการ
10 ม.ค. 60
1.1/2560
อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
4 ม.ค. 60