หน้าหลัก > ประกาศ > คำสั่ง > คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2562
คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-06-13 15:22:42

เลขที่เรื่องวันที่
1756/2562
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
11 มิ.ย. 62
1721/2562
แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6 มิ.ย. 62
1622/2562
28 พ.ค. 62
1470/2562
ให้ผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
14 พ.ค. 62
1402/2562
แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
3 พ.ค. 62

1398/2562
แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
3 พ.ค. 62
1277/2562
ให้ผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
24 เม.ย. 62
1244/2562
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
23 เม.ย. 62

1203.1/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์กรที่ดี สร้างพลัง สู่การขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
18 เม.ย. 62

1148/2562ให้พนักงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ9 เม.ย. 62
1147/2562
ให้พนักงานในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
9 เม.ย. 62
1087/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการที่มีประสิทธิภาพ
1 เม.ย. 62
1002/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เพิ่มเติม)
22 มี.ค. 62
941/2562
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
18 มี.ค. 62
800/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
5 มี.ค. 62
804/2562
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
5 มี.ค. 62
719/2562
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
27 ก.พ. 62
717/2562
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
27 ก.พ. 62
685/2562
แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
25 ก.พ. 62
625/2562
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
20 ก.พ. 62
497/2562
ย้ายหน่วยงานการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
8 ก.พ. 62
421/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
1 ก.พ. 62
412/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
1 ก.พ. 62
341/2562
ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
28 ม.ค. 62
120/2562
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
14 ม.ค. 62
17/2562
ให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปราชการชั่วคราว
3 ม.ค. 62