Home > Event

การคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ 9/2562
21 Nov 19 - 21 Nov 20
ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
...
21 Nov 19 - 21 Nov 20
หอประชุม 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Archive event