Home > News
News

“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
(11 พ.ย.62 )  เวลา  16.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2019-11-12 17:18:46
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
(11 พ.ย.62)  เวลา  09.30  น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูน ...
2019-11-12 09:45:24
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
(8 พ.ย.62)  เวลา  07.00  น.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-11-08 17:30:37
การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
( 6 พ.ย.62)  เวลา 09.00 น. นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ...
2019-11-06 14:14:38
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงครา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียงชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกา ...
2019-11-06 10:06:14
Archive News