Home > News > press release > ผอ. “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ส่งต่อเทคนิคสร้างองค์กรแห่งความสุข เปลี่ยน Mindset ชีวิตเปลี่ยน (ยึดหลักมุมมอง อธิการบดีฯ การสร้างองค์กรแห่งความผาสุข สู่การเป็น ราชภัฏอันดับ 1 ) แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างและสร้างจุดร่วมทางคว
ผอ. “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ส่งต่อเทคนิคสร้างองค์กรแห่งความสุข เปลี่ยน Mindset ชีวิตเปลี่ยน (ยึดหลักมุมมอง อธิการบดีฯ การสร้างองค์กรแห่งความผาสุข สู่การเป็น ราชภัฏอันดับ 1 ) แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างและสร้างจุดร่วมทางคว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-27 11:58:57

(25 ก.ย.62)  เวลา 09.00 -12.000 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับได้รับเกียรติจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส ๓-๔   โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล บรรณารักษ์ และบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน บรรยายในหัวข้อ “ เรื่อง แนวทางการวางแผนงานที่เน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน”  โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ ได้ส่งต่อเทคนิคการบริหารงานบริหารคน  และแนะวิธีสร้างสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace)   ด้วยการเปลี่ยน Mindset ชีวิตเปลี่ยน  (ยึดหลักมุมมอง อธิการบดีฯ การสร้างองค์กรแห่งความผาสุข สู่การเป็น ราชภัฏอันดับ 1 )  แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างและสร้างจุดร่วมทางความคิด เพิ่มประสิทธิภาพคุณค่างาน โดยบรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้ทัศนะคติเชิงบวก   ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อำเภอเมืองๆ จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                 ภาพ / ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

คลังภาพข่าวคลิ๊ก >>>