Home > News > press release > ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562
ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-01 11:25:18

(25 ก.ย.62)  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ภญ,พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดงาน พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 ให้แก่ นางแสงรุ้ง พ่วงสำเภา เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณฯ ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ และร่วมกันพัฒนา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านต่างๆ  ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพชั้น  1  


ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ