Home > News > press release > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม รับมอบเกียรติบัตร เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ ประจำปี 2562
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม รับมอบเกียรติบัตร เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-27 15:48:52

(26 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ และหัวหน้าส่วนงานภายในศูนย์ฯ เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตร เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ ประจำปี 2562  โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่มีผลงานโดดเด่นใน ระดับ จ.สมุทรสงคราม  จากนางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยมีนางสุชาดา ทุ่งหว้า วันธรรมจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวถึงวัตถุประสงค์การกำหนดกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทย ตามนโยบายของรัที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุล ทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป ให้ “ คุณธรรมนำการพัฒนา สร้างสังคมคุณธรรรม”  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ประเทศไทย 4.0  ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม   

 

                                                                   ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

คลังภาพข่าวคลิิ๊ก >>>