Home > News > press release > การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีคุณค่า นำพาครอบครัวผาสุก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีคุณค่า นำพาครอบครัวผาสุก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-01 12:29:20

(27 ก.ย.62)  เวลา  09.00 น.นางสาวนฤมล   ดีชัยยะ นักวิชาการคอมพิเตอร์  และนายอริยเมฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และอาจารย์จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีคุณค่า นำพาครอบครัวผาสุก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทาง และการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี  สุขภาพใจดี  เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดโครงการร่วมกันต่อไป   ณ  ห้องประชุมสมุทรสามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ / จิรายุส   พูลสวัสดิ์

ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ