Home > News > Supplies > The main classification categories for expenditure budget
The main classification categories for expenditure budget

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-11 11:03:55

แนวทางการพิจารณาสิ่งใดวัสดุและครุูภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ.pdf

หลักการจำแนกหมวดรายจ่ายปี2558.pdf