Home > News > More about Revenue department > #
#

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-03-15 15:27:22

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน" สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลโปรดติดต่อ หน่วยธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 089-1285947 , 089-9100962