หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 10:05:21

          

         วันอังคาร ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในทีประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน,ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เห็นสมควรซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม  จัดทำแผน   งานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน ๓ โครงการ                   

๑.โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิงนิเวศป่าชายเลนเเละเกษตรอินทรีย์ "บ้านฉัน" โครงการเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 

๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอเกอรี่ชะครามเพื่อสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

๓. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอเกอรี่ ชะครามเพื่อสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

๔. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่น้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม

๕. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจสมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม

       ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  นั้น  ทั้งนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง รักษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานการเบิกจ่าย โครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ   ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม