หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดโครงบริการวิชาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “การทำสเปรย์น้ำแร่ผสมน้ำตาลดอกมะพร้าว” ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เพิ่มพูนเศรษฐกิจในชุมชน
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดโครงบริการวิชาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “การทำสเปรย์น้ำแร่ผสมน้ำตาลดอกมะพร้าว” ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เพิ่มพูนเศรษฐกิจในชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-05 13:57:29

                       เช้านี้ (๕ พ.ย.๖๓)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  จัดโครงการงานบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ“พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม   โดยมีอาจารย์นรินทร์ กากะทุม เป็นวิทยากรบรรยายและนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ฝึกอบรม การทำสเปรย์น้ำแร่ผสมน้ำตาลดอกมะพร้าว  การอบรมจะมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างรายได้เพิ่มองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอีกด้วย มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

  • ๑) เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป
  • ๒) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
  • ๓) เพื่อบุคลากรได้องค์ความรู้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้น

                     ด้าน ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์งานด้านบริการวิชาการ แก่ ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เชื่อมั่นว่าจะได้รับความสำเร็จที่มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังแจกผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมอบรมกัน พร้อมสูตรการทำผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต้องพร้อมใจปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติตนเป็นคนดี ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายให้พอเพียง พอกิน และพอใช้ต่อไป   ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                      ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา