หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-03 13:20:20

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร คณะเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย และผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม