หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-19 11:45:06

( 6 พ.ย.62)  เวลา 09.00 น. นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  เพื่อรับฟังร่วมรับฟังการสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดแผนงานและโครงการสำคัญให้มีความสอดคล้องกับแม่บท  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำไปสู่การจัดำคำของบประมาณ ต่อไป โดยมี  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น  ๕  อาคาร ๓๑

                                                         

                                                          ภาพ / พัชรา  แสงนวล

                                                          ข่าว / ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ