หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 2
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-03 13:15:51

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการและอ.วรรณี พรมด้าว รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดและผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร คณะเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย และผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม