หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-08 11:28:44

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี 

ตอบแบบประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563