หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ต่อยอดการพัฒนา “คน” พัฒนา “องค์ความรู้ พร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ภายใต้สถาบันวิจัยฯภาคกลางตอนล่าง
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ต่อยอดการพัฒนา “คน” พัฒนา “องค์ความรู้ พร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ภายใต้สถาบันวิจัยฯภาคกลางตอนล่าง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 10:14:29


 


           สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะผู้วิจัย ได้ศึกษาข้อมูล รายงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมด้านสภาวะแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของปูทะเล กลั่นกรองออกมาเป็นแนวคิด และองค์ความรู้ทั้งหมด ทั้งนี้

            การเจริญเติบโตของลูกปูทะเล ล้วนอาศัย “ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนภายในของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เป็นแหล่งอนุบาลของลูกปูทะเล ระยะเริ่มต้นชั้นเยี่ยม โดยอาศัยอาหารโดยพึ่งพาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ”

            โดยได้มีการศึกษาสภาพแวดล้อม ค่าความเค็มของน้ำ ค่า ph ความขุ่น ตลอดจนการวัดอัตราการเจริญเติบโตของลูกปูทะเล เพื่อพัฒนาต่อยอดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทต่างๆ  ในอนาคตอันใกล้ นี้ สถาบันวิจัยฯ มีแผนในการขับเคลื่อนในการเป็นแหล่งศึกษา พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสูงสุด ขับเคลื่อนการพัฒนา “คน” พัฒนา “องค์ความรู้”ต่อยอดพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้”และสร้างกลยุทธ์เพื่อการความมั่นคงศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป