หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ จัดประชุมเตรียมงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ จัดประชุมเตรียมงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-02-01 14:21:07

(10 ม.ค.62) เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์   กลั่นวารี  หัวหน้าฝ่ายธุรกิจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฝ่ายธุรกิจ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายธุรกิจการ  โดยก่อนเข้าวาระการประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องการดำเนินงานจัดเตรียมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจและให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษจากยาเสพติดซึ่งจะจัดขึ้น ณ  หอพักนักศึกษา ในวันที่ 15 ม.ค.62  โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจช่วยจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ  จากนั้นติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ,ฝ่ายธุรกิจหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ฝ่ายบุคลากรได้ชี้แจงในที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องของคำสั่งเดินทางไปราชการ ให้ดำเนินการแจ้งบุคลากร ก่อนหรือวันที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานต่างๆ  เพื่อสิทธิประโยชน์ในด้านการปฏิบัติราชการ    ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                                                                        

                                                                                                           ข้อมูลข่าว จิรายุส  พูลสวัสดิ์

                                                                                                           ภาพ / ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ


คลิ๊กภาพเพิ่มเติม >>>