หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 /2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 /2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-12 13:57:03

                     วันนี้ (11 พ.ย.63)  เวลา 09.30 น.  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 /2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมีวาระสืบเนื่อง เรื่องการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่โดนเด่น (5 ผลงาน)  และผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาต่อยอดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมทองจักรี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

 

                                                                                      ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา