หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พ.ศ.2560
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พ.ศ.2560

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-19 10:14:22


(11 ต.ค.61) เวลา 15.00 น.   ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำทีมคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2560  เพื่อเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯประกอบด้วย 1.รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 2.รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 3.รศ.จันทนี เพชรานนท์

ทั้งนี้  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวแนะนำภาพรวมของศูนย์การศึกษา ฯ  และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมกันเสนอข้อมูลด้านการศึกษาภายในศูนย์การศึกษาฯ  พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการพัฒนา เป็นไปตามมาตรฐานของ  สกอ.  

จากนั้น  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน (ชุมชนบ้่านสารภี)อำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำวิจัย ร่วมกับชุมชนบ้่านสารภี  เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น


ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ 

ขอบคุณภาพข่าวจาก : วรางคณา คงศีล
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา