หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-19 10:19:00

(12 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา  เป็นเป็นประธานมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการเน้นการทำงานแบบบูรณาการ  โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายจอมพงษ์ ภู่พัฒนากุล อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้ารับมอบนโยบาย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตังข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า เป้าหมายการทำงานเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน รวมทั้งเอกชน ภาคประชาชน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง ประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐบาล โดยเน้นประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำนวัติกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารงานราชการ ยึดหลัก ทำน้อยได้มากและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน การทำงานโดยยึดหลักความซื่อสัตว์ สุจริต ตรวจสอบได้ รวมทั้งการเป็นข้าราชการที่ดีตลอด 24 ชั่วโมง และควรให้เห็นความสำคัญสูงสุดในการปกป้อง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติและการขับเคลื่อนแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

ภาพข่าว - จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จ.สมุทรสงคราม