หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการวิชาการ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคริสใน ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการวิชาการ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคริสใน ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-17 16:20:19

           (17 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น.  นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ “โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 2564”  เพื่อการบริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density : BMD)ให้แก่ประชานในพื้นที่

              โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม"ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนอาทิเช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งทางด้านกฎหมาย ด้านสุขอนามัย ด้านวิชาการ การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างการให้บริการในเชิงรุกให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆของรัฐได้ลงพื้นที่รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

              ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทราสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่ง ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการฯ ยึกหลักการบริหารงานบริการวิชาการ  ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และประสิทธิภาพของบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้บริการตรวจวัดมวลกระดูก และบริการตรวจรักษาเบื้องต้น  โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดคริสใน ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                             ภาพ/สถิระ  นกอินทรี
                                                                                                             เรียบเรียงข่าว/ชญาณิศา   วรรณา

                                                                                                             ข้อมูลข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์