หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562
การประชุมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 10:29:23


        วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30   นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา  เข้าร่วม การประชุมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5