หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนนัทา” เข้าร่วมงานสัมมนา "เทคโนโลยยีอนาคตกับการป้องกันภัยไซเบอร์" เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ และเพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว
บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนนัทา” เข้าร่วมงานสัมมนา "เทคโนโลยยีอนาคตกับการป้องกันภัยไซเบอร์" เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ และเพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-21 14:37:17


เมื่อวันที่  18 ต.ค.62 ที่ผ่านมา  นายวุฒิไกร  ประวัติพงษ์  บุคลากร และนายชัยวัฒน์  ทูคำมี นักวิชาการพัสดุ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมสัมมนา "เทคโนโลยยีอนาคตกับการป้องกันภัยไซเบอร์"  เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ และเพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว ทั้งวัฒนกรรมด้านการสื่อสาร ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  ซึ่งจัดขึ้นโดย สนง.บริการลูกค้า กสท สมุทรสงคราม  สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อรับฟังบรรยายในหัวข้อ

1.เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต

- Artificial Intelligence, Blockchain

- Big Data, Cloud Computing

- Internet of Things , FinTech

๒.พระราชบัญญัติการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๓. Cyber Security

- แนวโน้ม Ransomware และ Cryptojacking

- CAT Cyfence

ทั้งนี้ เพื่อบุคลากรรับทราบพร้อมสนับสนุนและป้องกันภัยทางเทคโนโลยี ให้แก่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป ณ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ตำบลลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

                                                                   ภาพ/ วุฒิไกร   ประวัติพงษ์

                                                                   ข่าว/ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ