หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุม vdo conference ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบนโยบาย เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล จากนั้นเป็นการมอบนโยบายจากผู้บริหารในหัวข้อต่างๆ
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุม vdo conference ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบนโยบาย เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล จากนั้นเป็นการมอบนโยบายจากผู้บริหารในหัวข้อต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-21 17:05:49

                          (18 ธ.ค. 63)  เวลา  08.30 น.  หอประชุม 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม vdo conference ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์,ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบนโยบาย เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล 

 

                         ด้าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายในการบริหารและปฏิบัติงานร่วมกัน ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งล้วนได้รับผลกระทบทั้งจากสภาพทางจำนวนประชากรผู้เรียนที่ลดลง การได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินซึ่งมีแนวโน้มการปรับลดงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  มหาวิทยาลัยจึงต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ ในส่วนของ บุคลากร คณะและหน่วยงานต่างๆ ทุกคนต้องระดมกำลังอย่างแข็งขัน ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอน  โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรต้องมีหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ โดยทุกคนต้อง Up - Skill และ Re – Skill เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะงาน หรือ Job Description ที่เปลี่ยนไป เพื่อลดต้นทุนในการจ้างพนักงานเพิ่ม เพื่อช่วยอดรอยรั่วข้อบกพร่องของพนักงาน พนักงานต้องมีทักษะมากกว่า 1 อย่าง เพื่อสร้างทรัพยากรให้แข็งแกร่งทัดเทียมคู่กับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อช่วยกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก้าวผ่านไปได้ โดยที่จะไม่ทิ้งกัน

                       จากนั้นเป็นการมอบนโยบายจากผู้บริหารในหัวข้อต่างๆ โดย  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ บรรยาย เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

         

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา/อภิญญา มุกดาธนพงศ์