หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานขาย
ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานขาย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-08 09:36:05

ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานขาย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ชุด  ดังนี้

1. การศึกษาพฤติกรรมและทันคติของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ที่มีต่อจุดให้บริการถ่ายเอกสาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีต่อร้านค้า ภายในศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับเรื่องหอพักนักศึกษา ณ One Stop Service ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยทุกข้อมูลจะเป็นประโยชน์ และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น