หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม”
“สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 10:49:40

                เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคาร 3 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม มีนางสาวเบ็ญจมาศ อู่อ่อน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานของศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสงคราม คัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม จำนวน 10 ท่าน และคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัด พร้อมเสนอชื่อศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) ส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์ AIC นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ในจังหวัด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ โดยปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความได้เปรียบด้านต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)
https://aec-tv-online2.com/?p=522533

                                                                                    แหล่งข่าว / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม