หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-08 11:41:31

ขอเชิญ นักศึกษา ศัษย์เก่า ผู้ใช้บัญฑิต ชุมชน ผู้จัดจ้าง ตอบแบบประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563