หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือน กรกฏาคม 63 เพื่อแจ้งนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือน กรกฏาคม 63 เพื่อแจ้งนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-22 15:15:34


      (22 ก.ค.63)  เวลา 13.00  น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม  การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำเดือน กรกฏาคม 63  เพื่อแจ้ง (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคากรสายสนับสนุนวิชาการ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมแผนธุรกิจ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อให้แผนงานสู่เป้าหมายตลอดจนบรรลุตัวชี้วัดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                                                                                                                                                                                                                ภาพ/ สถิระ  นกอินทรีย์
                                                                                                                                                                                               ข่าว / ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ