หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-01 09:51:04

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๗,๐๒๙บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบ และอนุโมทนาโดยทั่วกัน


คลังภาพข่าว >>>

คลังภาพข่าว >>>