หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบนโยบายแผนพัฒนาและเป้าหมายการดำเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต ขยายแผนการปฏิบัติงาน มุ่งตั้งสถาบันฝึกอบรมท้องถิ่นสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้บริหาร“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบนโยบายแผนพัฒนาและเป้าหมายการดำเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต ขยายแผนการปฏิบัติงาน มุ่งตั้งสถาบันฝึกอบรมท้องถิ่นสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-25 12:58:44

                       (24 ต.ค. 62 )   เวลา  13.30 น.   ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร   จัดประชุมมอบนโยบายในวาระพิเศษ เพื่อสานต่อนโยบายแผนพัฒนาและเป้าหมายการดำเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต ขยายแผนการปฏิบัติงาน มุ่งตั้งสถาบันฝึกอบรมท้องถิ่นสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  

                      นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร   กล่าวมอบนโยบายด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD)  ก้าวสู่ความสำเร็จ  ให้แก่บุคลาการ  เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมกันสร้างพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ   เพื่อมุ่งหวังว่าจะส่งเสริม ปลูกฝังทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรในเชิงบวก

                       นอกจากนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการฯ  ได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่โดยนำกระบวนการออกแบบ Design Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหา และการสร้างไอเดียต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักของกระบวนการออกแบบ สร้างวิธีการคิดที่จะสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และพร้อมต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ณ ห้องประชุม ทองจักรี  (๖๕ ที่นั่ง)   ชั้น  ๔  อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยประเสริฐ