หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และการศูนย์ AIC พร้อมนำเสนอข้อมูลด้านเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และการศูนย์ AIC พร้อมนำเสนอข้อมูลด้านเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-25 13:50:37

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ฯ ผ่านระบบ Application Zoom ครั้งที่ 3 ในส่วนกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ถ่ายทอดสัญญาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักการ และความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าว โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการเกษตรอัจฉริยะ นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ จากนั้นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC นำเสนอแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในแต่ละจังหวัด ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ นำเสนอแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในเรื่อง การจัดการพลังงานสะอาด ในการใช้พลังงานของโซลาร์เซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าในการเพาะเลี้ยงประมงทะเล (ปลากะพง ปูทะเล) และระบบรักษาความปลอดภัย (กล้อง CCTV) ระบบแสงสว่างในศูนย์การศึกษาฯ ทุกพื้นที่ จากนั้น อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ครีมสกัดสารจากสาหร่ายพวงองุ่นมาพัฒนาเป็นสลีปปิ้งมาร์ก ด้วยกระบวนการวิจัย นำไปพัฒนาต่อยอดได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ครีม โลชั่น เซรั่ม ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคาร 3 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา