หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ ปปช.สมุทรสงคราม สร้างการรับรู้ให้นักศึกษา ภายใต้ “โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต (Anti- Corruption Young Leaders)”
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ ปปช.สมุทรสงคราม สร้างการรับรู้ให้นักศึกษา ภายใต้ “โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต (Anti- Corruption Young Leaders)”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 13:36:53

(26 พ.ย.62)   เวลา  09.00 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยนางสาวพัชรา  แสงนวล, นางสาวรุ่งทิวา  บุญศรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้แทนผู้อำนวยการฯ) นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต (Anti- Corruption Young Leaders)”  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความละอายไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เกิดความเข้าใจมีทักษะในการเฝ้าระวังการทุจริต เป็นเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังการทุจริตในจังหวัด ณ  บ้านกรนรา  ตำบลปลายโพงพาง  อัมพวา อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

                                                                                                                     ภาพ/ รุ่งทิวา  บุญศรี

                                                                                                                      ข่าว/ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ