หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ โดย “สวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงค
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ โดย “สวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงค

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 13:27:47

                

(26 พ.ย.62) เวลา 10.00 น. นายชรัส บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 จำนวน 31 คน ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ ไปเมื่อวันที่ 10-24  กันยายน  62 ที่ผ่านมา

โดยมี ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพระยะสั้นจากหน่วยงานอบรม และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ด้านการนวดแผนไทย โดยกิจกรรมการอบรมที่ผ่านมาได้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้สามารถรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนางานบริการวิชาการ และได้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาพ / ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ