หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-25 15:41:29

           (29 ต.ค. 63 ) เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

           ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาค 7 ซึ่งพบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังการลักลอบ ลำเลียงไปยังพื้นที่อื่น เช่น พื้นที่ภาคใต้ ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองของทุกจังหวัดให้มากขึ้น รวมถึงการลักลอบลำเลียงทางรถไฟ ตลอดจนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในทุกพื้นที่ ซึ่งมีการดัดแปลงรถยนต์ส่วนบุคคลโดยทำเป็นช่องลับหรือซุกซ่อนในยางอะไหล่รถยนต์ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและปะปนมากับสินค้าอื่น ๆ เช่น ซุกซ่อนมาในถังจาระบี ซึ่งมักจะแฝงตัวมาในรูปแบบนักท่องเที่ยว และพบว่ายาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้าเป็นหลักคือยาบ้าและไอซ์ ส่วนสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 มีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดข้อหาสำคัญ จำนวน 162 คดี ผลการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน 1386 จำนวน 34 เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ครูแดร์ (D.A.R.E.) ภาคเรียนที่ 1/2563 เข้าสอนจำนวน 36 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 1,108 คน มีการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา 195 ครั้ง ผลการปิดล้อมตรวจค้น 185 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ

          สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 มีกรอบการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย ต้นน้ำ โดยมีการสกัดกั้นการนำเข้า/ส่งออกยาเสพติด การทำลายเครือข่ายการค้า ปราบปรามผู้ค้ารายสำคัญ ปราบปรามแหล่งแพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชน รวมทั้งการตรวจสอบและยึดทรัพย์สิน กลางน้ำ โดยมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อทุกช่องทาง การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน กลไกในพื้นที่ และปลายน้ำ โดยมีการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและการมุ่งเน้นสนับสนุนการบำบัดรักษาโดยชุมชน พร้อมทั้งติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                ภาพ / รายงานโดย ชญาณิศา  วรรณา