หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2561
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-02 11:16:19

(28 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิวา  บุญศรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2561  โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติด พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ในฐานะสถานศึกษาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนรณรงค์ยาเสพติดเป็นจำนวน  4 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมต้านยาเสพติดของสภาองค์การนักศึกษา
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ/จิตอาสา
  • การสำรวจ ค้นหา นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เสพ/ติด และกลุ่มค้า
  • กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด/การป้องกันยาเสพติด

โดยเน้นดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยมีการบูรณาหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า ณ ห้องประชุมแม่กลอง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                        ภาพ/ข่าว ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ