หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2564
การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 15:59:27

            วันนี้ (29 ธ.ค.63)  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มอบหมายให้ นางสาวศรัญญา   หนูนาค   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยมี  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 


          ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่ 7/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563/แผนการดำเนินงานและการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กปช.จังหวัด การจัดทำความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องสื่อสารสำคัญระดับประเทศ จำนวน 4 แนวทางกับเรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256เพื่อใช้จัดทำ “แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” และที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาระสำคัญระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม) โดยจะได้แจ้งแผนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป

           ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การทำงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานหนัก เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด และการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหา อาทิ ประเด็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่วนราชการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและสูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด

                                                                                                                                   ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม