หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12/2563
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:00:43

             (30 ธ.ค. 63 ) เวลา 13.00 น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามในรอบเดือนธันวาคม 2563 ในรูปแบบของวีดีทัศน์ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม) ก่อนเริ่มประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำสวดมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ต่อด้วยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณต่างๆดังนี้

1.โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง “แผ่นดินทำ แผ่นดินทอง”หมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม)

2.พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้เข้าประกวดตามโครงการ CDD Young Designer Contest จำนวน 3 รางวัล (สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)

3.พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 แห่ง และต่อด้วยการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 9 ราย (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม)

 โอกาสนี้ ผู้ว่าฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบข้อราชการของผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งเรื่องสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องเสนอเพื่อทราบ (นำเสนอโดยเอกสารและการชี้แจง) ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด สมุทรสงคราม


ภาพ/ข่าว อภิญญา มุกดาธนพงศ์