หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามปี พ.ศ.2561 -2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเดอะเกรชอัมพวารีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามปี พ.ศ.2561 -2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเดอะเกรชอัมพวารีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-30 19:04:22


วันนี้(30 ก.ค.63)  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  และนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย เข้าร่วม  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามปี พ.ศ.2561 -2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเดอะเกรชอัมพวารีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดฯ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดล่าสุดและนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในการทบทวนแผนและการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2565 ภายใต้การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด 8 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจภาพรวม,การเกษตร,อุตสาหกรรม,การค้า,การท่องเที่ยว,สังคม,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดไปสู่ความยั่งยืน แผนงานโครงการต้องให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม      รวมทั้งความเชื่อมโยงแผนกับทิศทางของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับแผนภูมิภาค แผนกลุ่มจังหวัดด้วย ภายใต้การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด