หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-04-06 10:35:44

ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้อง กันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๘) แจ้งขยายระยะเวลาปิดมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ดังนี้


❌❌❌ยกเลิกกิจกรรม


❌ข้อ ๑.๑๐ นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการปรับการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าที่จุดบริการ One Stop Service (วันละ ๑๐๐ บาท) หลังจากนี้ถือว่าหมดสิทธิ์การเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ เมษายน - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓


❌ข้อ ๑.๑๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ชำระค่าธรรมเนียมปรับ

๒๐๐ บาท ที่ จุดบริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และส่งคำร้องที่คณะ/วิทยาลัย

ดำเนินการ วันที่ ๒๐ เมษายน - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓


✔️✔️✔️กำหนดกิจกรรมวิชาการใหม่


✔️ข้อ ๑.๑๐ นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าที่ reg.ssru.ac.th และชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนด วันที่ ๑๗ เมษายน - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓


✔️ข้อ ๑.๑๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th หลังจาก ๒ วันทำการที่ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนด วันที่ ๒๐ เมษายน - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓


????????????มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ????????????????