หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-16 10:54:59

                         วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร   และนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำงานฯ  เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภาสถาปนิก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิชาการ มาตรฐานหลักสูตรและนวัตกรรมหลักสูตร จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกรรมการเลขานุการ การตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31  


คลิ๊กอ่านรายละเอียด >>>>

                                                                                                                                                                                                        ภาพ/ข่าว ชญาณิศา    วรรณา