หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-19 12:13:09


     (18 ต.ค.61)  เวลา  09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา  เข้าร่วม โครงการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ ระหว่างวันที่  18-19 ตุลาคม 2561  เพื่อให้การปรับปรุงแผนพัฒนาอำเภอ 4  ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดกรอบยุทธศาสตร์  20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เพื่อประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการประสานข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อปรับปรุง ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี  เเล้วนำเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการปรพจำปี พ.ศ. 2563  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย   ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม   


ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ  ภาพ/ข่าว


คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม เอกสารประกอบการประชุมโครงการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ