หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มาตรฐานหอพักนักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มาตรฐานหอพักนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-30 17:31:55

 (21 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. อาจารย์วรรณี  พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วย นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ : “แนวปฏิบัติที่ดีบริหารจัดการหอพักสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”  ซึ่งมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนามาตรฐานและระบบบริหารจัดการหอพักสำหรับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็น มาตรฐานหอพัก โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหอพักในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practices)  ในการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

                                                                                                                     ภาพ : กฤษณ์  แก้วหานาม

                                                                                                                     ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ