หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-01 17:39:41

(31 ต.ค.61) เวลา 13.30 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ก.บ.ก.)  ที่ 6/2561  เพื่อรายงานกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการจัดการขยะทางทะเล และชายฝั่ง  และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 4.0ฯ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริม  โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และหัวหน้าส่วนราชการภาคกลางตอนกล่างเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  ณ   ห้องประชุมศากลางจังหวัดเพชรบุรี  ชั้น 1 

ภาพ/ข่าว : ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ