หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ ศธ.ภาค 4 สร้างการรับรู้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการศึกษา ในระดับพื้นที่ ให้แก่นักศึกษา เพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn Beyond Classroom)
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ ศธ.ภาค 4 สร้างการรับรู้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการศึกษา ในระดับพื้นที่ ให้แก่นักศึกษา เพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn Beyond Classroom)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-20 15:42:20

(20 ก.ย.62)  เวลา  08.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้แทนผู้อำนวยการฯ)  นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค)  ซึ่งจัดขึ้นโดย สนง.ศึกษาธิการภาค 4  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  (SDG ๔)  ในระดับพื้นที่ และเพื่อทบทวบแผนการขับเคลื่อน (Roadmap) เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของไทย  (SDG ๔ National Indicators)  โดยมีดร.ชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ได้เห็นถึงความสำคัญ  เรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn Beyond Classroom)   และเพื่อสร้างหลักประกันให้  การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน  ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)  ณ ห้องประชุม  โรงแรมริเวอร์ตัน  จ.สมุทรสงคราม 


 

                                                ภาพ/อริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา 

                                                ภาพ/ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

คลังภาพข่าวคลิ๊ก >>>