หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมปฏิบัติการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม โหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมปฏิบัติการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม โหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:11:38

            วันที่ 12 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.)แจ้งข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสมุทรสงคราม

             จึงเน้นย้ำให้ส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องและอำเภอทุกอำเภอ นำข้อเสนอเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”แก่ประชาชน ทั้งนี้ ในกรณีบุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการโหลด แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

            โอกาสนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ และนางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ นำทีมบุคลากร จัดทำการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”ให้แก่บุคลากร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของศูนย์ฯ และส่วนงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ฯลงพื้นที่ประจำวันเพื่อทำการตรวจประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาตามที่ทางราชการกำหนด

ข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์

                                                                                    ภาพ/ส่วนงานฝ่ายธุรกิจและหอพักนักศึกษา

                                                                                    รายงานโดย/งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม