หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสุมทรสงคราม ร่วมลงนาม MOU ส่งมอบและรับมอบพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาตามโครงการทางวิชาการ “การพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์”
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสุมทรสงคราม ร่วมลงนาม MOU ส่งมอบและรับมอบพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาตามโครงการทางวิชาการ “การพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:15:25


                   วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้ตกลงทำบันทึกส่งมอบและรับมอบพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาตามโครงการทางวิชาการ “การพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์”ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับบริษัท อีเลฟเฟ่นท์ แคนน์ จำกัด โดยผู้ส่งมอบได้จัดสรรพื้นที่ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขนาด 45.71×70 เมตร จำนวน 2 ไร่ เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ผู้รับมอบจะต้องรับผิดชอบจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องผ่าน เข้า-ออก บริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ รวมถึงออกแบบการก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ และระหว่างก่อสร้างจะต้องไม่ตัดทำลายต้นไม้ในพื้นที่ที่รับมอบ หรือหากจำเป็นต้องตัดทำลาย ให้คงสภาพต้นไม้ในพื้นที่ไว้จำนวนมากที่สุด โดยที่ผู้รับมอบจะใช้พื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยได้รับมอบพื้นที่เรียบร้อยในวันที่ 13 มกราคม 2564 โดยบันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและตรวจทานเป็นการถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ


ข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์

เรียบเรียง/ชญาณิศา วรรณา