หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะบุคลากรศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” เข้าร่วมโครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (พิธีบวงสรวงสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
คณะบุคลากรศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” เข้าร่วมโครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (พิธีบวงสรวงสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-25 15:32:39

                        วันนี้ (30 ต.ค. 63)  เวลา 08.30  น.  คณะบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม  เข้าร่วมพิธี วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (พิธีบวงสรวงสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) โดยมี ผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เป็นประธานกล่าวนำพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความกตัญญกตเวทิตา ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบท หน้าที่ ความสำคัญ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและผู้อื่นนั้น ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

                                                                             ภาพ/ สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                             ข่าว / ชญาณิศา   วรรณา