หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-25 12:47:06

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
#ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/
#กรณีที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่ https://mytcas.com/
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
(กรณีที่ไม่ยืนยันสิทธิ์มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
— ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา