หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดของระดับองค์กรสู่ระดับ บุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดของระดับองค์กรสู่ระดับ บุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-19 10:08:32

(9 ต.ค.61) เวลา 13.30 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุม บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 9 /2561   เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน ประจำปี 2562  โดยมีนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานฯ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการจัดหารายได้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานตามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือ สำหรับบริหารยุทธศาสตร์ ทั้งระบบโดยเชื่อมโยงระบบวางแผนยุทธศาสตร์การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและกำกับติดตามผลการปฏิบัติโดยมีกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  การเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การนำยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายขององค์กรสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์

โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เพื่อติดตามงานและรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ประชุม ดังนี้

1.แผนการปฏิบัติการศูนย์การศึกษาฯ

2.ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

3.แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

4.รายงานสรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน ก.ย.61

5.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทุกส่วนงาน

 ทั้งนี้ ประธาน ได้กล่าวให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  ทำงานสู้เพื่อองค์กร ไม่สู้เพื่อส่วนตัว  ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน   ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 5 ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม